พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวแก้วตา ชาธิพา  เลขที่สมัคร 651420557  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน