พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปุรินทร์ พิมพ์โยธา  เลขที่สมัคร 651420551  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน