พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจักรภัทร คําธิศรี  เลขที่สมัคร 651420549  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน