พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัญญารัตน์ ประกิ่ง  เลขที่สมัคร 651420548  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน