พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรัญญา แก้วก่า  เลขที่สมัคร 651420545  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน