พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนราธิป มณีพัทธพงศ์  เลขที่สมัคร 651420544  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน