พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายฆนรุจ สมสมัย  เลขที่สมัคร 651420542  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน