พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศุภณัฐ ยลประสงค์  เลขที่สมัคร 651420539  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน