พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปฏิพัทธ์ เอื้อกิ่งเพชร  เลขที่สมัคร 651420537  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน