พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรรณวิษา อนุรักษ์วัฒนา  เลขที่สมัคร 651420535  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน