พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐพงศ์ ตานุชนม์  เลขที่สมัคร 651420525  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน