พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐพงษ์ ครุธตำคำ  เลขที่สมัคร 651420524  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน