พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเสกสรร โอระนำ  เลขที่สมัคร 651420520  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน