พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปวริศร์ ศรีบุญเรือง  เลขที่สมัคร 651420519  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน