พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกีรติ คุ้มครองทรัพย์  เลขที่สมัคร 651420516  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน