พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรุ่งนภา คำลือไชย  เลขที่สมัคร 651420512  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน