พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพิษณุวัฒน์ อินออน  เลขที่สมัคร 651420511  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน