พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเมธาวี แก้วคำสอน  เลขที่สมัคร 651420498  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน