พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเอกรินทร์ กุลยะ  เลขที่สมัคร 651420494  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน