พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชัยยุทธ ดาบสีพาย  เลขที่สมัคร 651420492  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน