พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอภิเดช เหลาพรม  เลขที่สมัคร 651420486  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน