พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกฤษดา วงค์นาจ  เลขที่สมัคร 651420483  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน