พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชัยชนะ อัฐนาค  เลขที่สมัคร 651420476  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน