พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปรัชชฎางค์กานต์ แก้วมณีโชติ  เลขที่สมัคร 651420473  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน