พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นาย ธงชัย โคตรพรม  เลขที่สมัคร 651420472  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน