พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายรัฐศาสตร์ สีดามาตย์  เลขที่สมัคร 651420469  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน