พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนภาพร แดงงาม  เลขที่สมัคร 651420467  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน