พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจีรนุช อัมกุล  เลขที่สมัคร 651420465  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน