พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบโทสุเมธ ศรีหาตา  เลขที่สมัคร 651420463  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน