พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจโทเมธาวิน พรหมหล้า  เลขที่สมัคร 651420461  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน