พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธีระวัตน์ รัตนอาษา  เลขที่สมัคร 651420460  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน