พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอิทธิกร คำสีนาค  เลขที่สมัคร 651420456  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน