พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนาคร ยจนา  เลขที่สมัคร 651420455  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน