พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภูวไนย สอนพิมพ์  เลขที่สมัคร 651420454  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน