พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภาณุพงศ์ เทพแดง  เลขที่สมัคร 651420451  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน