พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายก้องกิดากร แก้วคำศรี  เลขที่สมัคร 651420450  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน