พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพจน์สพร พรหมสิทธิ์  เลขที่สมัคร 651420447  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน