พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจิรวัฒน์ จันโทวาท  เลขที่สมัคร 651420443  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน