พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกมลชนก ทิพม่อม  เลขที่สมัคร 651420441  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน