พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธีรเดช พิมเสน  เลขที่สมัคร 651420435  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน