พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางแตงอ่อน แสนภูมี  เลขที่สมัคร 651420434  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน