พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศิวนาถ เวงวิถา  เลขที่สมัคร 651420430  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน