พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายทัตพงศ์ แก้วศิริ  เลขที่สมัคร 651420429  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน