พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกลางดาว รักเสมอวงค์  เลขที่สมัคร 651420421  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน