พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุวณี เพียภักดิ์  เลขที่สมัคร 651420419  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน