พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรรณวษา แสนแพง  เลขที่สมัคร 651420418  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน