พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรุ่งทิวา เกษอินทรษา  เลขที่สมัคร 651420415  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน