พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสุขพิชญ์ นวลมณี  เลขที่สมัคร 651420410  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน