พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิสิทธิ์ คลังกลาง  เลขที่สมัคร 651420409  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน