พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐพงษ์ อินธิสาร  เลขที่สมัคร 651420407  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน